Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6344
Title: Ефективність способів захисту речових прав
Other Titles: Efficiency of protection of real rights
Authors: Андрусів, У.Б.
Andrusiv, U.B.
ORCID ID: 0000-0003-2300-5114
Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
ORCID ID: 0000-0002-8740-8222
Keywords: захист
віндикація
негаторний позов
кондикція
право власності
припинення права власності
речові права на чуже майно
сервітут
об’єкт цивільного права
оборотоздатність майнових прав
protection
vindication
negatory action
condiction
property right
termination of the property right
real rights to someone else's property
servitude
object of civil law
transferability of property rights
Issue Date: 2023
Publisher: Актуальні питання у сучасній науці
Series/Report no.: ;6
Abstract: У статті досліджуються питання щодо ефективності способів захисту права власності та інших речових прав. Констатовано, що обраний спосіб захисту порушеного, невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного цивільного права повинен відповідати такому критерію як ефективність, під яким слід розуміти спроможність відновити майнове становище, яке існувало до протиправного посягання, без необхідності ініціювання нових спорів. Авторами підтримано доктринальний підхід щодо поділу способів захисту на зобов’язально-правові та речово-правові, розкрито їхні конститутивні ознаки. Досліджено особливості класичних речово-правових способів захисту права власності та встановлено, що негаторний та віндикаційний позов є взаємовиключними. Обрання ефективного способу захисту залежить від того, на які правомочності власника (титульного володільця) відбулося посягання. Якщо мало місце посягання на правомочність володіння, то застосовується віндикаційний позов, якщо ж створюються перешкоди у користуванні та розпорядженні майном власник може захистити своє речове право шляхом пред’явлення негаторного позову. Акцентовано на необхідності врахування принципу реєстраційного підтвердження володіння при розмежуванні цих способів захисту у разі посягання на нерухоме майно. На основі проведеного порівняльного аналізу негаторного позову та вимоги про встановлення сервітуту, зроблено висновок, що негаторний позов недоступний ймовірному сервітуарію, оскільки він не володіє спірним майном, а правом на звернення з вимогою про усунення перешкод у здійсненні правомочності користування наділений лише суб’єкт, який є володільцем. Констатовано, що віндикація підлягає застосуванню у разі витребування в натурі речі, визначеної індивідуальними ознаками, а за неможливості її повернення, додатковому застосуванню підлягають правила про кондикцію. Крім того, кондикцію слід розглядати як самостійний спосіб захисту права власності. Встановлено, що право на витребування майна з чужого незаконного володіння та право на повернення безпідставно набутого чи збереженого майна не підлягають відчуженню, тобто є необоротоздатними майновими правами. The article examines issues related to the effectiveness of methods of protecting property rights and other real rights. It was established that the chosen method of protection of a violated, unrecognized or disputed subjective civil right must meet such a criterion as effectiveness, which should be understood as the ability to restore the property situation that existed before the illegal encroachment, without the need to initiate new disputes. The authors supported the doctrinal approach to the division of the methods of protection into obligational-legal and proprietary-legal, and revealed their constitutive features. Peculiarities of classical proprietary-legal methods of property rights protection were studied and it was established that negatory and vindicatory actions are mutually exclusive. The choice of an effective method of protection depends on the right of the owner (title holder) that has been encroached upon. If there has been an encroachment on the right of possession, then he uses a vindicatory action, if he has created obstacles in the use and disposal of the property, the owner can protect his real right by filing a negatory action. Emphasis is placed on the need to take into account the principle of registration confirmation of ownership when distinguishing between these methods of protection in case of encroachment on immovable property. On the basis of the comparative analysis of the negatory action and the demand for the establishment of servitude, it was concluded that the negatory action is not available to the possible servitude owner, since he does not own the disputed property, and the right to apply for the removal of obstacles to the exercise of the right of use is vested only in the subject who is the owner. It was established that vindication is subject to application in the case of a claim in kind of a thing, determined by individual characteristics, and if it is impossible to return it, the rules on condiсtion are subject to additional application. In addition, the condiсtion should be considered as an independent way of protecting the right of ownership. It has been established that the right to claim property from someone else's illegal possession and the right to return unjustifiably acquired or retained property are not subject to alienation, that is, they are non-negotiable real rights.
Description: Андрусів У.Б. Ефективність способів захисту речових прав / Андрусів Уляна Богданівна, Вовк Марія Зіновіївна // Актуальні питання у сучасній науці. - 2023. - № 6 (12). - С. 302-313.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6344
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрусів.pdf386,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.