Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6507
Title: Проблеми трудового права та соціального захисту: навчальний посібник
Other Titles: Problems of labor law and social protection: The manual
Authors: Бутинська, Р.Я.
Butynska, R.Ya.
Keywords: права людини
праця
зайнятість населення
трудове право
право соціального захисту
трудові відносини
трудове законодавство
трудовий договір
охорона праці
human rights
work
population employment
labor law
social protection law
labor relations
labor law
labor contract
labor protection
Issue Date: 2023
Publisher: Растр-7
Abstract: Через розпочату Російською Федерацією повномасштабну війну проти України кардинально змінилися економічні умови життя нашого суспільства, відповідних змін зазнає і правозастосовна практика. Тому сьогочасне трудове законодавство вимагає належних нових теоретичних розробок, коментарів та вивчення актуальної правозастосовної практики. Трудове право охоплює нові сфери відносин, які раніше були характерні для вітчизняного права чи перебували поза його правовою регламентацією. У зв’язку із цим підготовку навчального посібника з курсу «Проблеми трудового права та соціального захисту», що враховує і ці моменти, і питання навчальної програми, вважаємо своєчасною та актуальною. Першочергова увага в навчальному посібнику приділена аналізу норм Кодексу законів про працю України та інших нормативних правових актів трудового законодавства і законодавства з питань соціального захисту, а також змісту ключових понять та інститутів трудового права. Йдеться про предмет, метод і принципи правового регулювання трудових відносин, суб’єктів (учасників) цих правовідносин, сторони соціального партнерства, державні органи, які здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства, а також про такі основні інститути трудового права: трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплата праці; гарантії та компенсації окремим категоріям працівникам; дисципліна праці і трудовий розпорядок; матеріальна відповідальність сторін трудового договору; охорона праці тощо. Усі ці інститути розглянуто з урахуванням новел вітчизняного законодавства. Наприклад, питання про процедури вирішення трудових спорів враховує нові альтернативні процедури врегулювання індивідуальних трудових спорів. Розкрито також особливості регулювання трудових відносин у зарубіжних країнах. Зокрема, студенти мають можливість ознайомитися з модельним трудовим законодавством країн ЄС. Це видання містить 15 тем, що складаються з окремих проблемних питань. Важливою темою є «Трудове право в мовах воєнного стану: дайджест змін». Наприкінці навчального посібника сформульовано питання і завдання, які допоможуть студентам підготуватися до складання заліків та іспитів. Також означено питання для написання рефератів та есе. Важливою частиною посібника є глосарій і список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни. Передбачається, що вивчення норм трудового права та права соціального захисту буде здійснюватися з використанням інноваційних способів і методів навчання та поєднуватися з осмисленням правозастосовної практики. Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти навиків оволодіння з проблем правового регулювання трудових відносин, прийняття суб’єктами трудового права обґрунтованих рішень щодо реалізації права на працю, а також опанування механізму правового аналізу відповідних правових норм у сфері соціального захисту. У зв’язку із цим для формування професійної культури юриста велике значення мають отримані знання, освоєння та розуміння здобувачами вищої освіти теоретичних засад регулювання правових відносин у сфері праці, практичного досвіду вітчизняних та іноземних компетентних суб’єктів, органів та установ; формування навиків розв’язання трудових спорів. Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором ЗВО «Проблеми трудового права та соціального захисту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр», галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми трудового права та соціального захисту» є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних стандартних та нетипових проблем, пов’язаних із надання необхідного обсягу знань системи чинного трудового законодавства, практики його застосування; вироблення у здобувачів вищої освіти вміння правильного та ефективного тлумачення та застосування норм трудового законодавства; розвиток загальної юридичної культури та правового мислення, творчих та пізнавальних здібностей уміння мислити. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні: знати: ‒ проблемні аспекти трудового права як галузі права; ‒ проблеми функціонування системи соціального діалогу; ‒ поняття, види, зміст та значення трудового договору; ‒ проблеми правового регулювання інститутів трудового права; ‒ порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; ‒ рішення Конституційного Суду України, за допомогою яких можна тлумачити трудове законодавство; ‒ значення рішень Європейського Суду з прав людини для тлумачення норм трудового права; ‒ судові роз’яснення з питань застосування норм трудового законодавства України; ‒ позицію судової практики стосовно питань застосування трудового законодавства у сфері соціального захисту. Вміти: ‒ порівнювати вітчизняні та зарубіжні теорії трудового права, розвивати основи таких нових міждисциплінарних напрямів, як філософія трудового права, трудоправова політика; ‒ аналізувати нормативно-правові акти у відповідних сферах трудових відносин та висловлювати власну позицію щодо їх систематизації та відповідного структурування законодавства; ‒ давати юридичну оцінку правовідносинам щодо надання соціального захисту; ‒ тлумачити правові норми чинного законодавства України у сфері соціального захисту, використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права; ‒ нараховувати пенсії та допомоги; ‒ розробляти проєкти документів, необхідні для призначення окремих видів соціального забезпечення; ‒ виявляти та адекватно реагувати на факти порушення чинних національних та міжнародно правових актів, що регулюють трудові правовідносини; ‒ проводити науково-правові дослідження з проблем трудового права; ‒ аналізувати трудові договори, контракти, порушення під час їх розірвання; ‒ застосовувати положення локальних правових актів під час розв’язання індивідуальних та колективних трудових спорів, дострокового розірвання трудового договору, притягнення працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; ‒ розробляти локальні акти, відповідно до специфіки та напрямів діяльності підприємств, установ та організацій; ‒ аналізувати та узагальнювати судову практику у сфері праці та соціального захисту. Цей навчальний посібник покликаний дати знання теорії трудового права, норм трудового законодавства, а також підкріпити їх практичними вміннями і навичками, наприклад, у складанні документів у галузі кадрового діловодства, у сфері застосування трудового законодавства. За результатами вивчення цього навчального курсу студенти повинні вміти використати отримані теоретичні знання і практичні вміння та навички у різних життєвих ситуаціях, які вимагають ухвалення юридично грамотних рішень, кваліфіковано застосовувати закон у сфері соціально-трудових відносин. Студенти повинні навчитися розглядати практичні ситуації з погляду різних учасників та вміти мотивувати свою правову позицію у спорі. Крім цього, одне з головних завдань, яке авторка цього видання поставила перед собою, – підвищити рівень правової культури студентів навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами трудового права і права соціального захисту. Навчальний посібник, розроблений доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін на основі державних стандартів вищої професійної освіти та програми навчального курсу «Проблеми трудового права та соціального захисту», призначений для здобувачів вищої освіти Інституту права та Центру післядипломної освіти, дистанційного і заочного навчання, освітній ступінь «магістр», напрям підготовки 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Право». Автор-упорядник навчального посібника постаралася врахувати останні зміни і доповнення у трудовому законодавстві та праві соціального захисту і розкрити основні, серед них і складні та дискусійні, питання трудового права, відобразити на конкретних прикладах судову практику. Низку питань розглянуто в порівняльному аспекті, щоб показати наступність норм трудового права, а також відобразити суттєві відмінності у правовому регулюванні деяких аспектів відносин у сфері праці та зайнятості населення. У процесі підготовки навчального посібника «Проблеми трудового права та соціального захисту» автором-упорядником було використано наукові праці провідних вітчизняних учених у галузі трудового права та права соціального захисту (список використаних джерел додається). Важливою частиною посібника є використання положень чинного законодавства у сфері праці та зайнятості населення, зокрема КЗпП України та інших нормативно-правових актів офіційно розміщених на сайті Верховної Ради України у базі даних zakon.rada.gov.ua. Due to the full-scale war launched by the Russian Federation against Ukraine, the economic conditions of life in our society have radically changed, and law enforcement practice has undergone corresponding changes. Therefore, current labor legislation requires appropriate new theoretical developments, comments and study of current law enforcement practice. Labor law encompasses new areas of relations that were previously characteristic of domestic law or were outside its legal regulation. In connection with this, we consider the preparation of the educational manual for the "Problems of labor law and social protection" course, which takes into account both these points and the issues of the curriculum, timely and relevant. Primary attention in the educational manual is given to the analysis of the norms of the Labor Code of Ukraine and other normative legal acts of labor legislation and legislation on social protection, as well as the content of key concepts and institutions of labor law. It is about the subject, method and principles of legal regulation of labor relations, subjects (participants) of these legal relations, parties of social partnership, state bodies that control compliance with labor legislation, as well as about the following main institutions of labor law: labor contract; working time and rest time; pay; guarantees and compensations for certain categories of employees; labor discipline and work schedule; material responsibility of the parties to the labor contract; labor protection, etc. All these institutes were considered taking into account the amendments to the domestic legislation. For example, the question about the procedures for resolving labor disputes takes into account new alternative procedures for the settlement of individual labor disputes. The peculiarities of the regulation of labor relations in foreign countries are also disclosed. In particular, students have the opportunity to familiarize themselves with the model labor legislation of the EU countries. This publication contains 15 topics consisting of separate problematic issues. An important topic is Labor Law in Martial Law: A Digest of Changes. At the end of the manual, questions and tasks are formulated that will help students prepare for tests and exams. Questions for writing abstracts and essays are also indicated. An important part of the manual is a glossary and a list of recommended literature for studying the discipline. It is assumed that the study of norms of labor law and social protection law will be carried out using innovative teaching methods and methods and will be combined with an understanding of law enforcement practice. The purpose of the discipline is to form students of higher education the skills of mastering the problems of legal regulation of labor relations, making informed decisions by subjects of labor law regarding the realization of the right to work, as well as mastering the mechanism of legal analysis of relevant legal norms in the field of social protection. In this regard, for the formation of the professional culture of a lawyer, the acquired knowledge, assimilation and understanding of the theoretical foundations of the regulation of legal relations in the field of labor, practical experience of domestic and foreign competent subjects, bodies and institutions are of great importance; formation of skills for resolving labor disputes. The program of study of the discipline chosen by the students of HE "Problems of labor law and social protection" is compiled in accordance with the educational and professional training program for the holders of the Master's degree, field of knowledge 08 "Law", specialty 081 "Law". The main tasks of studying the discipline "Problems of labor law and social protection" are the acquisition of theoretical knowledge by students of higher education and the formation of their practical skills and abilities to independently solve practical standard and non-typical problems associated with providing the necessary amount of knowledge of the system of current labor legislation, practices of its application; developing the ability of students of higher education to correctly and effectively interpret and apply the norms of labor legislation; development of general legal culture and legal thinking, creative and cognitive abilities, the ability to think. As a result of studying the academic discipline, students of higher education should: Know: ‒ problematic aspects of labor law as a branch of law; ‒ problems of functioning of the social dialogue system; ‒ concept, types, content and meaning of labor contract; ‒ problems of legal regulation of institutes of labor law; ‒ procedure for resolving individual and collective labor disputes; ‒ decisions of the Constitutional Court of Ukraine, which can be used to interpret labor legislation; ‒ the significance of decisions of the European Court of Human Rights for the interpretation of labor law norms; ‒ judicial clarifications on the application of labor legislation of Ukraine; ‒ the position of judicial practice regarding the application of labor legislation in the field of social protection. Be able: ‒ compare domestic and foreign theories of labor law, develop the foundations of such new interdisciplinary areas as the philosophy of labor law, labor law policy; ‒ analyze normative legal acts in the relevant spheres of labor relations and express their own position regarding their systematization and appropriate structuring of legislation; ‒ give a legal assessment of legal relations regarding the provision of social protection; ‒ to interpret the legal norms of the current legislation of Ukraine in the field of social protection, to use the clarifications of higher judicial and other bodies in the process of applying the norms of law; ‒ calculate pensions and benefits; ‒ develop draft documents necessary for assigning certain types of social security; ‒ identify and adequately respond to facts of violations of current national and international legal acts regulating labor relations; ‒ conduct scientific and legal research on labor law issues; ‒ analyze labor contracts, contracts, violations during their termination; ‒ apply the provisions of local legal acts during the resolution of individual and collective labor disputes, early termination of the employment contract, bringing employees to material and disciplinary responsibility; ‒ develop local acts, in accordance with the specifics and areas of activity of enterprises, institutions and organizations; ‒ analyze and generalize judicial practice in the field of labor and social protection. This educational manual is formed to provide knowledge of the theory of labor law, norms of labor legislation, as well as to reinforce them with practical skills and abilities, for example, in drafting documents in the field of personnel administration, in the field of application of labor legislation. According to the results of studying this training course, students should be able to use the acquired theoretical knowledge and practical skills and abilities in various life situations that require the adoption of legally competent decisions, to apply the law in the field of social and labor relations. Students should learn to consider practical situations from the point of view of different participants and be able to motivate their legal position in a dispute. In addition, one of the main tasks that the author of this publication have set itself is to raise the level of legal culture of students of educational institutions and all those who are interested in the problems of labor law and social security law. The educational manual, developed by the associate professor of the Department of Commercial-Legal Disciplines on the basis of state standards of higher professional education and the program of the study course "Problems of labor law and social protection", is intended for students of higher education at the Institute of Law and the Center for Postgraduate Education, Distance and Correspondence Education, Master's Educational degree, field of study 08 "Law", specialty 081 "Law", educational and professional program "Law". The аuthor-compiler author of the educational manual tried to take into account the latest changes and additions in labor legislation and social protection law and to reveal the main, among them complex and debatable, issues of labor law, to reflect judicial practice on concrete examples. A number of issues are considered in a comparative aspect in order to show the continuity of the norms of labor law, as well as to reflect significant differences in the legal regulation of some aspects of relations in the sphere of labor and employment of the population. In the process of preparing the educational manual "Problems of labor law and social protection", the аuthor-compiler used the scientific works of leading domestic scientists in the branch of labor law and social protection law (the list of used sources is attached). An important part of the manual is the use of the provisions of current legislation in the field of labor and population employment, in particular the Labor Code of Ukraine and other normative legal acts officially posted on the website of the Verkhovna Rada of Ukraine in the database zakon.rada.gov.ua.
Description: Бутинська Р.Я. Проблеми трудового права та соціального захисту: навчальний посібник / Р. Я. Бутинська. – Львів: Растр-7, 2023. – 288 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6507
ISSN: 978-617-8296-35-3
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний_Посібник_Бутинська.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.