Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6555
Title: Поняття юридичної особи публічного права у контексті європейської інтеграції
Other Titles: The concept of a legal entity of public law in the context of european integration
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
Пєтков, С.В.
Pietkov, S.V.
ORCID ID: 0000-0003-4160-767X
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
ORCID ID: 0000-0002-2180-8055
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
ORCID ID: 0000-0002-9327-0071
Хмиз, М.В.
Khmyz, M.V.
ORCID ID: 0000-0003-3553-8022
Keywords: юридична особа
публічне право
адміністративне право
державне управління
цивільне право
правовий статус
публічні інтереси
публічні функції
legal entity
public law
administrative law
state administration
civil law
legal status
public interests
public functions
Issue Date: 2023
Publisher: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Series/Report no.: Юридична;11
Abstract: У статті на підставі комплексного системного аналізу на підставі чинного українського законодавства та законодавства країн Європейського Союзу розглянуто поняття юридичної особи публічного права у контексті європейської інтеграції. Метою дослідження є визначення природи юридичних осіб публічного права. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: системного аналізу та синтезу, індукції та дедукції, порівняння, узагальнення, класифікації. Використовувалися спеціально-юридичні методи: формально-юридичний, історико-правовий і порівняльно-правовий. Зазначено, що правовий статус юридичних осіб публічного права вимагає дослідження, оскільки сьогодні він недостатньо розроблений та осмислений з погляду сучасного законодавства. Виділено ознаки, що дозволяють відрізняти юридичних осіб публічного права від інших юридичних осіб. Ознакою є мета діяльності: задоволення публічних інтересів і відповідність формальному статусу суб’єкта: закріплення особливого статусу юридичної особи у законодавстві. З урахуванням мети діяльності юридичної особи та факту відповідності її формального статусу виділяється поняття юридична особа публічного права. Це правова форма, створена для участі у суспільних відносинах, метою діяльності є задоволення публічного інтересу. Інтерес має бути офіційно визнаний державою та закріплений у джерелі права. У правовому регулюванні може бути прямо встановлено, що юридична особа або організаційно-правова форма юридичної особи, в якій вона створена, є юридичною особою публічного права або здійснює публічні функції. Концепція юридичних осіб публічного права повинна бути реалізована в законодавстві України у вигляді Закону України «Про юридичні особи публічного права». На це вказує іноземний досвід не лише країн Європейського Союзу, а й країн, які мають бажання вступити до Європейського Союзу, де ця концепція втілена на практиці. The article, based on a comprehensive system analysis based on the current Ukrainian legislation and the legislation of the countries of the European Union, examines the concept of a legal entity of public law in the context of European integration. The purpose of the study is to determine the nature of legal entities of public law. In the process of research, general scientific methods were used: system analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, generalization, classification. Special legal methods were used: formal legal, historical and legal and comparative legal. It is noted that the legal status of legal entities of public law requires research, since it is not sufficiently developed and meaningful from the point of view of modern legislation. Features are identified that allow distinguishing legal entities of public law from other legal entities. The sign is the purpose of the activity: satisfaction of public interests and compliance with the formal status of the subject: securing the special status of a legal entity in legislation. Taking into account the purpose of an legal entity's activity and the fact that its formal status corresponds, the concept of a legal entity of public law is distinguished. This is a legal form created for participation in public relations, the purpose of the activity is to satisfy the public interest. The interest must be officially recognized by the state and enshrined in a source of law. Legal regulation may directly establish that a legal entity or the organizational and legal form of a legal entity in which it is created is a legal entity of public law or performs public functions. The concept of legal entities of public law should be implemented in the legislation of Ukraine through the Law of Ukraine “On Legal Entities of Public Law”. This is indicated by foreign experience not only of the countries of the European Union, but also of countries wishing to join the European Union, where this concept is put into practice.
Description: Поняття юридичної особи публічного права у контексті європейської інтеграції / М.В. Ковалів, С.В. Пєтков, Р.М. Скриньковський, С.С. Єсімов, М.В. Хмиз // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридична». - 2023. - № 11.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6555
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovaliv Internauka.pdf341,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.