Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7046
Title: Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти: дисертація
Other Titles: Responsibility for offenses in the public sector: administrative and legal, financial and legal aspects: thesis
Authors: Проць, І.М.
Prots, I.M.
Keywords: фінансово-правова відповідальність
бюджетно-правова відповідальність
адміністративна відповідальність
бюджетне правопорушення
порушення бюджетного законодавства
бюджетна сфера
заходи бюджетно-правової відповідальності
органи бюджетного контролю
financial and legal responsibility
fiscal and legal responsibility
administrative responsibility
budget offense
breach of budget legislation
the public sector
measures of fiscal and legal responsibility
budgetary control authorities
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет «Львівська політехніка»
Abstract: Дисертацію присвячено з’ясуванню особливостей притягнення до адміністративної та фінансово-правової відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері, визначенню прогалин законодавчого регулювання зазначених деліктних відносин і надання обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на покращення діяльності органів публічної влади щодо застосування заходів відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері. У роботі досліджено поняття та змістовні характеристики фінансовоправової відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері (бюджетно-правової відповідальності), а також з’ясовано особливості адміністративної відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Здійснено аналіз заходів фінансово-правової відповідальності за бюджетні правопорушення та охарактеризовано роль органів бюджетного контролю у застосуванні заходів адміністративної та бюджетно-правової відповідальності. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення поняття бюджетного правопорушення та бюджетно-правової відповідальності. Сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють застосування заходів адміністративної та фінансово-правової відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері. The present thesis is devoted to determining features of bringing to administrative, financial and legal responsibility for offenses in the public sector, identifying gaps of legal regulation of these tort relations and providing reasonable recommendations aimed at improving the activities of public authorities with regard to taking measures for responsibility for offenses in the public sector. The thesis examines the concept and content characteristics of financial and legal responsibility for offenses in the public sector (fiscal and legal responsibility) and identifies features of administrative responsibility for the breach of budget legislation. The analysis of measures of financial and legal responsibility for budget offenses has been made, and the role of budgetary control authorities in the application of measures of administrative and fiscal responsibility has been described. Based on the research conducted, the author's definition of the notion of budget offense and fiscal and legal responsibility has been suggested. Conclusions, offers and recommendations aimed at improving the legislative acts governing the application of measures of administrative, financial and legal responsibility for offenses in the public sector have been made.
Description: Проць І.М. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Проць Іванна Миколаївна. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. - 206 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7046
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проць Dis.docx.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.