Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7120
Title: Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні: дисертація
Other Titles: Ensuring of compensation for damage caused by a criminal offence at pre-trial inquiry: thesis
Authors: Татарин, І.І.
Tataryn, I.I.
Keywords: потерпіла особа
шкода, заподіяна кримінальним правопорушенням
забезпечення відшкодування шкоди
цивільний позов у кримінальному провадженні
реституція у кримінальному провадженні
victim
damage caused by a criminal offence (or violation)
damage compensation ensuring
civil action in criminal proceedings
restitution in criminal proceedings
Issue Date: 2015
Publisher: ЛНУ ім. І. Франка
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні. У роботі проаналізовано законодавство та наукові позиції щодо забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні. З’ясовано поняття, суть, правову природу, значення, види шкоди та способи забезпечення її відшкодування потерпілій особі. Досліджено основні законотворчі та правозастосовні проблеми кримінального процесуального забезпечення права потерпілого на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Розкрито суть гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, їх роль у забезпеченні відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні суть та форми взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами. Виявлено недоліки в діяльності оперативних підрозділів, спрямованій на забезпечення відшкодування шкоди, та запропоновано шляхи їх усунення. Обґрунтовано теоретичні положення і запропоновано викладені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, а також практики його застосування в діяльності правоохоронних органів, щодо забезпечення відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди потерпілому. The thesis is devoted to a complex research of theoretical and practical problems of ensuring compensation for the damage caused by a criminal offence at the pretrial inquiry. The paper analyzes the current legislation and scientific viewpoints as to compensation for the damage ensuring, caused by a criminal offence at the pretrial inquiry. The concept, essence, legal nature, value as well as types of damage and ways of ensuring its compensation to the victim are clarified. The basic law - making and law enforcement issues of criminal procedural provision of victim’s right to compensation for the damage caused by the crime are highlighted. The author reveals the essence of open and covert investigative procedures, their role in ensuring compensation for the damage caused by criminal offence at the pretrial inquiry as well as the nature and forms of interaction of the preliminary investigative bodies with special operation units. Weaknesses and shortcomings in special operationy units activity aimed at compensation for the damage ensuring are pointed out; ways of their overcoming are presented. Theoretical viewpoints and practical recommendations on improving the current Criminal Procedure legislation and its application in law enforcement practice as to providing damage compensation to the criminal offence victim are substantiated.
Description: Татарин І.І. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Татарин Ігор Іванович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. - 220 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7120
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.pdf25,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.