Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7123
Title: Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції: автореферат
Other Titles: Supervision of the Prosecutor’s office organs as a guarantee to provide citizens’ rights and freedoms in the area of administration jurisdiction: thesis
Authors: Шемчук, В.В.
Shemchuk, V.V.
Keywords: адміністративно-юрисдикційні провадження
гарантії забезпечення прав і свобод громадян
нагляд
нагляд органів прокуратури
права громадян
свободи громадян
administrative-jurisdictional proceeding
guarantee of citizens’ rights and freedoms provision
freedoms of citizens
rights of citizens
supervision of organs of Prosecutor’s office
supervision
Issue Date: 2009
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Abstract: У дисертації досліджено питання нагляду органів прокуратури як гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері адміністративної юрисдикції. Обґрунтовано положення про те, що до адміністративно-юрисдикційних проваджень слід віднести: 1) провадження у справах про адміністративні правопорушення; 2) провадження щодо застосування адміністративнопримусових заходів; 3) дисциплінарне провадження та пов’язане з ним провадження з притягнення до матеріальної відповідальності; 4) провадження за скаргами громадян, різновидом яких є адміністративно-позовне провадження; 5) провадження з реалізації наглядових повноважень органами прокуратури; 6) провадження щодо реалізації прокурором представницької функції при розгляді адміністративно-правових спорів. Обґрунтовано положення про те, що функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина можна визначити як вихідну функцію прокуратури. Встановлено, що арсенал процесуальних можливостей прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення потребує певного уточнення. Приділено особливу увагу: а) прокурорському нагляду у сфері адміністративної відповідальності; б) прокурорському нагляду за законністю розгляду та вирішення звернень громадян; в) забезпеченню прокурором прав і свобод громадян при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності. Сформульовано напрямки вдосконалення організації наглядової діяльності органів прокуратури у сфері адміністративної юрисдикції, а також низку конкретних пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з досліджуваних питань. Thesis deals with supervision of the Prosecutor’s office organs as a guarantee to provide citizens’ rights and freedoms in the area of administration jurisdiction. Thesis grounds the statement that administrative-jurisdictional proceeding should be attributed to: 1) proceeding on misdemeanors’ cases; 2 ) proceeding to apply administrative-forcible measures; 3) disciplinary proceeding and proceeding connected with financial responsibility ; 4) proceeding initiated by the citizens’ complaints and administrative-adversary production as a form of complaints. 5) proceeding to realize the supervision of the prosecuting organs. 6) proceeding for realization of Prosecutor’s representative function in administrative-legal disputes. Supervision of organs of Prosecutor’s office is considered to be a guarantee of citizens’ rights and freedoms provision in the area of administration jurisdiction. The thesis states that the initial function of the Prosecutor’s office is a supervisory function to comply with the rights and freedoms of t the person. It defines that complex of procedural possibilities of the Prosecutor in proceeding on misdemeanors needs further specification. Special attention is paid to: а) Prosecutor’s supervision in the area of administrative responsibility; б) Prosecutor’s supervision on legality of process dealing with citizens’ complaints; в) Prosecutor’s provision of citizens’ rights and freedoms and their disciplinary responsibility. Directions to perfect organizational activity of organs of Prosecutor’s office in the area of administrative jurisdiction have been outlined. The author moves forward a number of definite suggestions to make changes and amendments to normative-legal acts on the above-mentioned questions.
Description: Шемчук В.В. Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Шемчук Віктор Вікторович. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. - 13 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7123
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.doc.pdf124,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.