Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7149
Title: Цивільно-правові засади надання міжнародної технічної допомоги в Україні: автореферат
Other Titles: Civil-law foundations of international technical assistance allotment in Ukraine: dissertation
Authors: Михайлів, М.О.
Mykhailiv, M.O.
Keywords: міжнародна технічна допомога
реципієнт
донор
договір про надання міжнародної технічної допомоги
грант
international technical assistance
recipient
donor
the agreement about the international technical assistance allotment
grant
Issue Date: 2004
Publisher: Львівський національний університет імені Івана Франка
Abstract: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, першим в Україні комплексним дослідженням проблем правового регулювання відносин у сфері надання міжнародної технічної допомоги, в якій на підставі чинного законодавства та практики досліджуються особливості залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги з урахуванням зарубіжної практики та міжнародних актів. Розкривається специфіка правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги на підставі цивільних договорів. Проводиться аналіз правових засобів заохочення осіб, які здійснюють реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та цивільно-правової відповідальності учасників відносин за невиконання або неналежне виконання договорів з надання міжнародної технічної допомоги. Значна увага приділяється розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про надання міжнародної технічної допомоги. The dissertation is an independent completed scientific work, the first in Ukraine complex research of the problem connected with law regulation relations in the sphere of international technical assistance allotment, in which on the basis of the valid legislation and practice the peculiarities of attraction allotment, and utilization of the international technical assistance with the consideration of the foreign practice and international acts are researched. The specificity of the law regulation for the international technical assistance allotment on the basis of the civil agreements is characterized. The analyses of the lawful means for the individuals countenance, who accomplish the realization of the international technical assistance and the civil-law responsibility of the members of the agreements for the in execution or the undue execution of the agreements about the international technical assistance is being held. The considerable attention is paid to the elaboration of the motions about the improvement of the legislature for the international technical assistance allotment.
Description: Михайлів М.О. Цивільно-правові засади надання міжнародної технічної допомоги в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Михайлів Марія Омелянівна. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. - 13 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7149
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михайлів к.pdf109,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.