Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7279
Title: Особливості вивчення фахової термінології у процесі іншомовної підготовки майбутніх поліцейських
Other Titles: Features of professional terminology in the process of foreign language training of future police officers
Authors: Посохова, А.В.
Posokhova, A.V.
Рій, М.М.
Rii, M.M.
Keywords: іноземна мова
майбутні поліцейські
іншомовна підготовка
термінологія
інтернаціональність професійної лексики
професійно-орієнтований підхід у вивченні іноземної мови
foreign language
future police offcers
foreign language training
terminology
internationality of professional vocabulary
professional-oriented approach in learning a foreign language
Issue Date: 2024
Publisher: Інноваційна педагогіка
Series/Report no.: ;68/2
Abstract: В статті розглядаються проблеми іншомовної підготовки майбутніх поліцейських, зокрема вивчення фахової термінології. У результаті теоретичного аналізу актуалізовано важливість засвоєння та вільного володіння іншомовною термінологією у професійній сфері майбутніми поліцейськими. Здійснено теоретичне обгрунтування особливостей засвоєння фахової термінологічної лексики майбутніми поліцейськими, досліджено методи, прийоми та засоби навчання й активізації термінології під час іншомовної підготовки. Серед різноманітних способів навчання професійної лексики англійської мови, текст є основною одиницею інформації в професійно-орієнтованому навчанні. Робота курсантів із відповідно підібраними, професійно-орієнтованими текстами допомагає їм накопичити та систематизувати лексичний обсяг, достатній для уміння працювати із фахово-необхідною інформацією. Зазначено, що у процесі іншомовної підготовки майбутніх поліцейських із метою підвищення продуктивності їх роботи із лексикою звертається увага на такі особливості, що визначаються: інтернаціональністю професійної лексики; способами словотворення у англійській мові; наявністю визначень, які виражені іменниками; синонімію та антонімію термінів. Засвоєння фахової термінологічної лексики переважно у курсантів викликає труднощі, тому широко використовуються способи активізації юридичної термінології. Робота із тер-мінологічною лексикою, фаховою юридичною термінологією, передбачає ознайомлення із новими словами та термінами, їх первинне закріплення і по завершенню – розвиток умінь та навичок із використання нової лексики в різних видах мовної діяльності та в різних ситуаціях професійного спілкування. У процесі іншомовної підготовки майбутніх поліцейських із метою підвищення продуктивності їх роботи із термінологічною лексикою важливо звертати увагу на такі особливості, що визначаються: інтернаціональністю професійної лексики; способами словотворення в англійській мові; наявністю визначень, виражених іменниками; синонімію та антонімію термінів. Важливим є також врахування мотивації курсанта під час вивчення професійної термінології; ведення курсантами термінологічних словників; застосування графічних способів подання інформації із опорою на термінологію тексту: (профілі, схеми, карти, таблиці); використання конкретних прийомів та стратегій розвитку компенсаторної компетентності курсантів; застосування таких різноманітних способів засвоєння термінологічної лексики як: дискусії, перегляд фільмів та відеоматеріалів на тему правоохоронної діяльності, обговорення у парах, виступи, інформаційних технологій, моделювання ситуацій професійної діяльності із використанням різноманітних ігрових технологій, ділових ігор та рольових ігор, які сприяють розширенню та ефективному засвоєнню термінологічного словника, підсилюють активізацію володіння іноземною мовою. The article examines the problems of foreign language training of future police officers, in particular, the study of professional terminology. As a result of the theoretical analysis, the importance of learning and fluency in foreign language terminology in the professional field by future police officers has been updated. A theoretical substantiation of the specifics of mastering professional terminological vocabulary by future police officers was carried out, methods, techniques and means of teaching and activating terminology during foreign language training were investigated. Among the various ways of learning professional vocabulary of the English language, the text is the main unit of information in professionally oriented education. The cadets’ work with appropriately selected, professionally oriented texts helps them to accumulate and systematize a lexical volume sufficient for the ability to work with professionally necessary information. It is noted that in the process of foreign language training of future police officers in order to increase the productivity of their work with vocabulary, attention is paid to the following features, which are determined by: the internationality of professional vocabulary; methods of word formation in the English language; the presence of definitions expressed by nouns; synonymy and antonymy of terms. The assimilation of professional terminological vocabulary is mainly difficult for cadets, therefore methods of activating legal terminology are widely used. Working with terminological vocabulary, professional legal terminology, involves familiarization with new words and terms, their initial consolidation and, upon completion, the development of skills and abilities to use new vocabulary in various types of language activities and in various situations of professional communication. In the process of foreign language training of future police officers in order to increase the productivity of their work with terminological vocabulary, it is important to pay attention to the following features, which are determined by: the internationality of the professional vocabulary; methods of word formation in English; the presence of definitions expressed by nouns; synonymy and antonymy of terms. It is also important to take into account the cadet’s motivation when studying professional terminology; maintenance of terminological dictionaries by cadets; application of graphic methods of presenting information based on the terminology of the text: (profiles, diagrams, maps, tables); the use of specific techniques and strategies for the development of compensatory competence of cadets; the use of such various methods of assimilation of terminological vocabulary as: discussions, watching films and video materials on the topic of law enforcement activities, discussions in pairs, speeches, information technologies, modeling situations of professional activity using various game technologies, business games and role-playing games, which contribute to the expansion and effective assimilation of the terminological dictionary, strengthen the activation of the mastery of a foreign language.
Description: Посохова А.В. Особливості вивчення фахової термінології у процесі іншомовної підготовки майбутніх поліцейських / Посохова А.В., Рій М.М. // Інноваційна педагогіка. - 2024. - Випуск 68. - Том 2. - С. 132-136.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7279
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf158,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.