Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7296
Title: Transformation of the content of human rights under the influence of globalisation (Scopus)
Other Titles: Трансформація змісту прав людини під впливом процесів глобалізації (Scopus)
Authors: Балинська, О.М.
Balynska, O.M.
ORCID ID: 0000-0002-0168-143X
Євхутич, І.М.
Yevkhutych, I.M.
ORCID ID: 0000-0003-2926-1071
Серкевич, І.Р.
Serkevych, I.R.
ORCID ID: 0000-0001-7678-0291
Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
ORCID ID: 0000-0002-8645-0701
Андрусишин, Р.М.
Andrusyshyn, R.M.
ORCID ID: 0000-0002-7791-1107
Keywords: цифрові права
соматичні права
гендерна автономія
евтаназія
донорство
трансплантація органів
глобалізація
права людини
digital rights
somatic rights
gender autonomy
euthanasia
donation
organ transplantation
globalisation
human rights
Issue Date: 2024
Publisher: Соціально-правові студії/ Social & Legal Studios
Series/Report no.: ;1
Abstract: Права людини вийшли за межі взаємовідносин особистості з державою, перетворилися на конструктивний елемент державно-правових систем та сприяють інтеграції суспільних і правових відносин, що призводить до виникнення раніше не відомих прав людини. Тому необхідно розвинути юридичне уявлення про них з урахуванням сучасних реалій. Метою дослідження є опис та змістовна характеристика новітніх прав людини в рамках загальної теорії права і держави. Методологічною основою дослідження стали цивілізаційний та соціально-філософський підходи, в межах яких використано методи аналізу, синтезу та моделювання. Сутність виділення поколінь прав людини зводиться до послідовного усвідомлення та розрішення проблем правого статусу людини у дійсності, що змінюється. Суспільні відносини, що ускладнюються з історичним розвитком, будуть обумовлювати нові проблеми у сфері правого статусу особи. Звертається увага на тісний зв’язок прав людини зі сферою охорони здоровʼя, що виник внаслідок наукових і технологічних досягнень у біології та медицині, йдеться про права на штучне запліднення, евтаназію, трансплантацію органів, клонування та зміну статі. Проаналізовано вплив на фундаментальні права людини через цифровізацію права. Уявлення про універсальність прав людини гармонійно взаємодіє зі всезагальністю цифрових технологій, тому в епоху цифровізації зміст прав людини та повʼязаних з ними цінностей не змінюється, і саме права людини можуть стати уніфікуючою цільовою перспективою при визначенні ставлення до нових технологій. Моделюються основні тенденції розвитку прав людини в умовах глобалізації, до яких належить універсалізація та уніфікація прав людини, ускладнення механізмів забезпечення прав людини на міжнародному рівні, посилення значення судового права щодо захисту прав людини на наднаціональному рівні. Акцентовано на залежності глобалізаційних процесів від перетворень національних правових систем в умовах війни. Практичне значення роботи полягає у можливості врахування тенденцій розвитку прав людини в умовах глобалізації в окремих темах навчальних курсів з теорії держави та права, філософії права та для розробки відповідних навчально-методичних матеріалів. Human rights have transcended the realm of individual-state relations, becoming a constructive element of state legal systems and promoting the integration of social and legal relations, leading to the emergence of previously unknown human rights. Therefore, it is necessary to develop a legal understanding of them, considering contemporary realities. The purpose of the study is to describe and characterise the latest human rights within the framework of the general theory of law and the state. The methodological basis of the study is civilisation and socio-philosophical approaches, within which analysis, synthesis, and modelling methods were used. The essence of distinguishing generations of human rights boils down to the gradual realisation and resolution of issues of human legal status in a changing reality. Social relations, complicated by historical development, will give rise to new problems in human legal status. Attention is drawn to the close connection of human rights with the sphere of health protection, which arose as a result of scientifc and technological achievements in biology and medicine, discussing rights to artifcial insemination, euthanasia, organ transplantation, cloning, and gender change. The impact on fundamental human rights through the digitisation of law is analysed. The idea of the universality of human rights harmoniously interacts with the universality of digital technologies, so in the era of digitisation, the content of human rights and the related values do not change, and human rights themselves can become a unifying target perspective in determining attitudes towards new technologies. The main trends in the development of human rights in the conditions of globalisation are modelled, including the universalisation and unifcation of human rights, the complication of mechanisms for ensuring human rights at the international level, and the increasing importance of judicial law in protecting human rights at the supranational level. The paper focuses on the dependence of globalisation processes on transforming national legal systems in war conditions. The practical value of the study lies in its potential to incorporate the trends in human rights development within the context of globalisation into specifc topics covered in courses on state and legal theory, philosophy of law, and the creation of relevant educational and methodological resources.
Description: Balynska O. Transformation of the content of human rights under the influence of globalisation / Olha Balynska, Iryna Yevkhutych, Iryna Serkevych, Ivanna Zdrenyk, Roman Andrusyshyn // Social & Legal Studios. - 2024. - Vol. 7. - № 1. - Pp. 116-123. - DOI: 10.32518/sals1.2024.116.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7296
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social_and_Legal_Studios_Vol.7_No.1_2024-116-123.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.