Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7344
Title: Захист законних інтересів: окремі питання правозастосування
Other Titles: Protection of legitimate interests: certain issues of law enforcement
Authors: Бориславський, Р.А.
Boryslavskyi, R.A.
ORCID ID: 0000-0001-8941-7942
Кучер, В.О.
Kucher, V.O.
ORCID ID: 0000-0003-0877-5735
Парасюк, В.М.
Parasiuk, V.M.
ORCID ID: 0000-0002-8195-7597
Онишко, О.Б.
Onyshko, O.B.
ORCID ID: 0000-0002-5165-1810
Keywords: інтерес
суб’єктивні права особи
законний інтерес
способи захисту інтересу
правозастосування
цивільний процес
interest
subjective rights of a person
legitimate interest
methods of protecting interest
law enforcement
civil process
Issue Date: 2024
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Юридична;1
Abstract: Ефективна реалізація норм цивільного права в соціально орієнтованій ринковій економіці ґрунтується на ретельному врахуванні та захисті різноманітних індивідуальних і суспільних інтересів, що вимагає правової бази, яка адекватно врегульовує конфлікти та можливу конкуренцію. Дане дослідження має на меті оцінити роль категорії «інтерес» як самостійного об’єкта охорони та захисту в контексті Цивільного кодексу України, дослідивши її наслідки для осіб та організацій, які звертаються до суду за відновленням своїх порушених прав. Дослідження використовує всебічний правовий аналіз, вивчаючи відповідні закони, судові рішення та наукову літературу для з’ясування концептуальних засад та практичного застосування категорії «інтерес» у судочинстві. Даним дослідженням встановлено, що визнання категорії «інтерес» у Цивільному кодексі України є суттєвим кроком до надання особам та організаціям засобів захисту не лише своїх суб’єктивних прав, а й своїх ширших громадянських інтересів. У дослідженні проаналізовано багатоаспектність соціальних інтересів, що підлягають правовому регулюванню, наголошено на необхідності їх належного визначення та захисту. Крім того, дослідження синтезувало уявлення про гармонійну інтеграцію правових механізмів із інтересами суспільства, підкреслюючи ключову роль права як соціального регулятора та організатора суспільного життя. Дане дослідження має практичне значення для громадян та організацій в Україні, які, усвідомлюючи порушення своїх громадянських інтересів, тепер можуть звертатися до суду не лише за суб’єктивні права, а й задля захисту ширших інтересів. Крім того, професіонали в галузі права, політики та вчені в галузі цивільного права можуть отримати вигоду з розуміння, наданого в навігації в мінливому ландшафті цивільних інтересів та їх захисту в рамках соціально орієнтованої ринкової економіки. The effective implementation of civil law norms in a socially oriented market economy relies on the thorough consideration and protection of diverse individual and societal interests, necessitating a legal framework that adequately addresses conflicts and potential competition. This study aims to evaluate the role of the "interest" category as an independent object of protection and defense in the context of the Civil Code of Ukraine, exploring its implications for individuals and organizations seeking legal redress for violations of their civil interests. The research employs a comprehensive legal analysis, examining relevant statutes, judicial decisions, and scholarly literature to elucidate the conceptual foundations and practical applications of the "interest" category in legal proceedings. Through meticulous investigation, it was established that the recognition of the "interest" category in the Civil Code of Ukraine represents a signifcant step toward providing individuals and organizations with the means to protect not only their subjective rights but also their broader civil interests. The study further analyzed the multifaceted nature of social interests subject to legal regulation, emphasizing the need for their proper identifcation and protection. Additionally, the research synthesized insights into the harmonious integration of legal mechanisms with societal interests, underscoring the pivotal role of the law as a social regulator and organizer of communal life. This research holds practical signifcance for individuals and organizations in Ukraine who, perceiving a violation of their civil interests, can now seek legal recourse not only for subjective rights but also for the safeguarding of broader interests. Furthermore, legal professionals, policymakers, and scholars in the feld of civil law can beneft from the insights provided in navigating the evolving landscape of civil interests and their protection within a socially oriented market economy.
Description: Бориславський Р.А. Захист законних інтересів: окремі питання правозастосування / Бориславський Ростислав Андрійович, Кучер Віталій Орестович, Парасюк Василь Михайлович, Онишко Оксана Богданівна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія: Юридична. - 2024. - № 1. - С. 118-126.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7344
ISSN: 2311-8040
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf333,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.