Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/401
Title: Становлення i розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження: автореферат
Other Titles: The formation and development of the legislation on protection of cultural heritage in Ukraine
Authors: Курило, Т.В.
Kurylo, T.V.
Keywords: культурна спадщина
чинне законодавство
реституція
культурні цінності
cultural heritage
current legislation
restitution
cultural values
Issue Date: 2003
Publisher: КНУ ім. Шевченка
Abstract: У дисертації досліджується проблема становлення i розвитку законодавства про охорону культурної спадщини в Україні. Значна увага приділена архівним документам, аналізу чинного законодавства України в сфері охорони культурної спадщини та практики його застосування. Автором аналізується історія становлення системи правової охорони пам’яток від охорони окремих об’єктів до середовища, дається науковий аналіз історичних процесів в контексті означеної проблематики. Зазначається, що в Україні відбуваються процеси формування системи спеціального законодавства про охорону, використання і примноження культурної спадщини, яке ґрунтується на конституційних засадах цієї діяльності. В роботі підкреслюється, що на сьогодні актуальним є питання не тільки висвітлення досягнень та помилок, детальний науковий аналіз процесів, що відбувалися в радянський період, а й вироблення належних висновків для подальшого розвитку українського законодавства в сфері охорони культурної спадщини. Автором досліджується міжнародно-правове співробітництво України щодо реституції i повернення культурних цінностей. Зроблено висновок про необхідність реформування системи державного управління у сфері охорони культурної спадщини. Для реального зрушення справи збереження пам’яток культури потрібне не лише утворення єдиної продуманої структури державних i громадських організацій, значного збільшення коштів, але й розробка науково обґрунтованої програми. The problem of the establishment and development of legislation on protection of cultural heritage in Ukraine is investigated in this thesis. Considerable attention is paid to the analysis of the current legislation of Ukraine in the field of protection of cultural heritage and the practice of its application. The work elucidates the formation and development of the system of special legislation on protection, usage and adding to cultural heritage in Ukraine. The author emphasizes the importance of a deep analysis of all the achievements, mistakes and processes, typical of the former Soviet Union, paying special attention to the necessity to draw relevant conclusions for a further development of Ukrainian legislation in the sphere of protection of cultural heritage of the country. The conclusion about the necessity of the reformation of the system of state administration in the field of protection of cultural heritage has been made.
Description: Курило Т. В. Становлення i розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико – правове дослідження: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Курило Тетяна Вячеславівна. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. - 15 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/401
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курило Автореферат.pdf501,53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.