Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1017
Title: Wybór optymalnej metody oceny poziomu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
Other Titles: Вибір оптимального методу оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
Selecting the optimal method to assess the level of financial safety of enterprise
Authors: Аніловська, Г.Я.
Anilovska, H.Ya.
Keywords: finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
ocena poziomu finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
metoda AHP
фінансова безпека підприємства
оцінка рівня фінансової безпеки підприємства
метод ІАП
financial safety company
assessment of the level of financial safety of the company
AHP method
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: Економічна;1
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badania problemu wyboru optymalnej metody oceny poziomu finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa przy pomocy metody wielokryterialnej AHP w ramach zbudowanego na jej podstawie modelu składającego się z trzech głównych czynników: ekonomicznych, technicznych i informacyjnych. W artykule podjęto pytania znaczenia finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i podstawy jego oceny. Oraz w ramach oceny poziomu finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w artykule podkreślono znaczenia czyniku czasu. Оcena poziomu finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jest podstawą w zarządzaniu systemem finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest wyznaczenie optymalnej metody jego oceny. W przeprowadzonej analizie uwzględniono jak wagę priorytetów globalnych – oznaczającą udział danego elementu w całościowym wymiarze modelu oceny, tak i – w stosunku do istniejących subkryteriów – wagę priorytetów lokalnych – oznaczającą udział danego subkryterium w kształtowaniu wagi jednego z trzech podstawowych kryteriów, czyli ekonomicznego, technicznego i informacyjnego. Наведено результати дослідження проблеми вибору оптимального методу оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, що використовує багатокритеріальну методику ІAП як частину побудованої на її основі моделі, котра складається з трьох головних факторів: економічного, технічного та інформаційного. Розглянуто питання про важливість фінансової безпеки компанії та принципи її оцінки. І як складову оцінки фінансової безпеки компанії підкреслено вагу фактору часу. Доведено, що характеристика рівня фінансової безпеки підприємства становить підґрунтя для управління системою фінансової безпеки компанії. Під час аналізу акцентовано на значущості глобальних пріоритетів: як частці заданого елемента в загальній розмірності моделі оцінки, так і відношенні до існуючих субкритеріїв. Розʼяснено, що часткові пріоритети визначають частину підпорядкованих критеріїв у формуванні ваги одного з трьох критеріїв: економічного, технічного чи інформаційного. The article presents the results of the study of the problem of selecting the optimal method for assessing the financial security level of an enterprise using the AHP multicriteria method as part of a model built on its basis consisting of three main factors: economic, technical and information. The article raises questions about the importance of the company’s financial security and the basis for its assessment. And as part of the assessment of the financial security of the company, the article highlights the importance of the time factor. The assessment of the financial security level of an enterprise is the basis for managing the company’s financial security system. That is why it is so important to determine the optimal method of its evaluation. The analysis includes the importance of global priorities – meaning the share of a given element in the overall dimension of the assessment model, and – in relation to existing sub-criteria – the importance of local priorities – meaning the share of a given sub-criterion in shaping the weight of one of the three basic criteria, ie economic, technical and information Time in managing the financial security system plays a decisive role, especially in assessing the level of FBP, where thanks to the results it is necessary to quickly make decisions that aim to minimize, neutralize and eliminate threats to business operations and increase business efficiency and enterprise development. Therefore, the sub-criteria connecting with time had a much greater impact on the choice of the FBP level assessment method than others. Based on the analysis of the choice of the optimal method of assessing the financial security level carried out with the aid of the multicriteria AHP method, we can conclude that the optimal method for assessing the FBP level is the method of calculating the total FBP rate. The above method has an advantage over others, among others thanks to faster ability to analyze the results obtained, greater suitability of the results obtained and greater ease of interpretation of the results. The above factors were significant for the assessment of the financial security of the company. The assessment of the financial security level is a basic element in the mechanism of managing the company’s financial security system, all further decisions related to FBP security are taken on the basis of the assessment, therefore the choice of the assessment method is so important. The method of assessing the FBP level in accordance with the above information should be based on the calculation of the total FBP index consisting of economic indicators selected specifically for each individual enterprise and adapted to its business operations.
Description: Anilovska H.Y. Wybór optymalnej metody oceny poziomu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa / H. Y. Anilovska, O. R. Chornenka // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2018. - Випуск 1. - С.140-149.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1017
ISSN: 2311-844X
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
аніловська.pdf794,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.