Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4072
Title: Economic incentives for environmentally healthy entrepreneurship in Ukraine
Other Titles: Економічний інструментарій стимулювання еколого-безпекового підприємництва в Україні
Authors: Леськів, Г.З.
Leskiv, H.Z.
ORCID ID: 0000-0002-4900-9466
Гобела, В.В.
Hobela, V.V.
ORCID ID: 0000-0001-7438-2329
Лесик, Н.А.
Lesyk, N.A.
ORCID ID: 0000-0001-8116-5373
Keywords: економічний інструментарій
підприємництво
економічний розвиток
трансформація
екологізація
economic tools
entrepreneurship
economic development
transformation
greening
Issue Date: 2021
Publisher: Економіка та суспільство
Series/Report no.: ;31
Abstract: Дослідження присвячено актуальній проблемі формування та розвитку екологічного підприємництва як засобу забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки. Обґрунтовано актуальність даної проблеми з огляду на незадовільний рівень екологічної безпеки українських підприємств, значний рівень екологічної шкоди, що завдає бізнес та кризовий стан довкілля. Важливість дослідження проблематики підкреслена недостатнім рівнем розвитку економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва в Україні. Метою дослідження є теоретичний аналіз економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, його структурно-функціональна характеристика та удосконалення системи класифікації інструментів для визначення пріоритетних напрямів його удосконалення. У дослідженні проаналізовано підходи до визначення поняття економічного інструментарію. В результаті аналізу сформовано авторське визначення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, що на відміну від існуючих розкриває також його безпекову сутність, як засобу протидії екологічним загрозам для підприємства. Охарактеризовано сутність економічного інструментарію у сучасних економічних системах та наголошено на його важливості для екологічно безпечного розвитку бізнесу та держави загалом. Здійснено теоретичний аналіз економічного інструментарію, визначено його основні складові та принципи на яких його слід формувати. Реалізовано структурно-функціональну характеристику економічного інструментарію, встановлено основні цілі та завдання інструментарію щодо стимулювання екологічного підприємництва. Проведений теоретичний аналіз наявних систем класифікації економічного інструментарію дозволив виокремити його основні недоліки. Запропоновано науково-методичний підхід до класифікації економічного інструментарію, що передбачає видозмінені ознаки та групи класифікації. Ґрунтуючись на результатах дослідження запропоновано основні напрями розвитку та удосконалення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва. The study is devoted to the current problem of the formation and development of environmental entrepreneurship. The urgency of this problem is substantiated researched the unsatisfactory level of environmental safety of Ukrainian enterprises and the crisis of the environment. The study's purpose was to analyze the economic tools to stimulate environmental entrepreneurship, structural and functional characteristics and classifcation of tools to determine priority areas for improvement. The study forms a defnition of economic tools to stimulate environmental entrepreneurship. Theoretical analysis and structural and functional characteristics of economic tools were performed. A scientifc and methodological approach to the classifcation of economic tools was proposed, which allowed improving the system of its classifcation. Based on the results of the study, the main directions of development and improvement of economic tools to stimulate environmental entrepreneurship were proposed.
Description: Leskiv H. Economic incentives for environmentally healthy entrepreneurship in Ukraine / Leskiv Halyna, Hobela Volodymyr, Lesyk Nazar // Економіка та суспільство. - 2021. - Випуск 31. - С. 1-5.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4072
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
717-Текст статті-688-1-10-20211109.pdf160,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.