Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5234
Title: Кримінальний процес (загальна частина): альбом схем
Other Titles: Criminal process (general part): an album of schemes
Authors: Татарин, І.І.
Tataryn, I.I.
Хитра, А.Я.
Khytra, A.Ya.
Keywords: кримінальний процес
кримінальне провадження
процесуальні дії та рішення
відшкодування шкоди
доказування
запобіжні заходи
criminal process
criminal proceedings
procedural actions and decisions
damages
evidence
preventive measures
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» є однією з обов’язкових для вивчення у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації під час підготовки здобувачів вищої освіти у галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». Під час підготовки матеріалів враховано специфіку викладання цієї дисципліни у відомчих навчальних закладах. Схеми охоплюють теоретичні питання, які вивчаються у процесі проведення практичних та семінарських занять загальної частини кримінального процесуального права. Використання схем під час опрацювання відповідних тем дасть можливість здобувачам краще підготуватись до теоретичного опитування, а також логічно правильно побудувати свою відповідь. Для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викладачів вишів і факультетів юридичної спрямованості усіх форм навчання. Може бути корисним для працівників судових і правоохоронних органів. The educational discipline «Criminal process» is one of the mandatory subjects for study in higher educational institutions of the III and IV levels of accreditation during the training of students of higher education in the field of knowledge «Law» with the specialty «Law». During the preparation of the materials, the authors took into account the specifics of teaching this discipline in departmental educational institutions. Schemes cover theoretical issues that are studied during practical and seminar classes of the genera! part of criminal procedural law. The use of schemes during the study of relevant topics will enable applicants to better prepare for the theoretical survey, as well as logically correctly structure their answer. For cadets, students, trainees, post-graduate students, adjuncts and teachers of universities and faculties of legal orientation of all forms of education. May be useful for judicial and law enforcement officials.
Description: Кримінальний процес (загальна частина) : альбом схем / І. І. Татарин, А. Я. Хитра. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 268 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5234
ISBN: 978-617-511-371-4
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KrymProc_TatarXytr_02-03-23.pdf841,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.