Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5525
Title: Protection of certain types of labour rights in decisions of the European Court of Human Rights
Other Titles: Захист окремих видів трудових прав у рішеннях Європейського суду з прав людини
Authors: Онишко, О.Б.
Onyshko, O.B.
ORCID ID: 0000-0002-5165-1810
Keywords: право на працю
роботодавець
працівник
трудовий договір
дискримінація
свобода вираження поглядів
свобода релігії
right to work
employer
employee
employment contract
discrimination
freedom of expression
freedom of religion
Issue Date: 2022
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;4
Abstract: Тема захисту окремих видів трудових прав громадян у рішеннях Європейського суду з прав людини актуальна у зв’язку із численними випадками дискримінації працівників з боку роботодавців, що зумовлює потребу протистояти правопорушенням у сфері праці. Мета статті – з’ясування зміст та сутність трудових прав загалом і визначити місце та роль окремих видів прав, які підлягають захисту. Теоретико-методологічною основою дослідження є формально-юридичний метод, який дав змогу проаналізувати чинні рішення Європейського суду з прав людини. Застосування методів аналізу та синтезу дало змогу зіставити основні норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та механізми, які застосовуються для захисту окремих видів трудових прав. За допомогою структурно-функціонального методу визначено основні види трудових прав, які захищає Конвенція. Використання формально-логічного методу надало змогу дослідити здобутки науковців у сфері захисту прав людини. Зазначено, що серед переліку статей Конвенції відсутні норми, які прямо передбачають захист трудових прав громадян, однак виникає численна кількість порушень, які випливають з реалізації трудових відносин. Такі порушення пов’язані із захистом прав, визначених Конвенцією, а саме: дискримінація за багатьма ознаками, порушення права на свободу слова, права на приватність, на справедливий судовий розгляд та інші права. Більшість з них стосується визначення меж приватності під час виконання трудових обов’язків; як працедавець враховує прояв ініціативності працівника; дотримання норм трудового договору, адміністративної політики підприємства. Виокремлено основні види трудових прав, які захищає Конвенція з прав людини і основоположних свобод. Теоретичні напрацювання, висновки та пропозиції можуть бути використані в науковій діяльності для подальших наукових досліджень проблемних питань у сфері захисту окремих видів трудових прав у рішеннях Європейського суду з прав людини. The topic of protecting certain types of labour rights of citizens in decisions of the European Court of Human Rights is relevant in connection with numerous cases of discrimination of employees by employers, which determines the need to resist offenses in the feld of labour. The purpose of the study is to clarify the content and essence of labour rights in general and determine the place and role of certain types of rights that are subject to protection. The theoretical and methodological basis of the study is the formal legal method, which allowed analysing the current decisions of the European Court of Human Rights. The use of analysis and synthesis methods allowed comparing the main norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the mechanisms used to protect certain types of labour rights. Using the structural and functional method, the main types of labour rights protected by the Convention are determined. The use of formal and logical facilitated the study of the achievements of researchers in the feld of human rights protection. It is noted that among the list of articles of the Convention there are no norms that directly provide for the protection of the labour rights of citizens, but there are a large number of violations resulting from the implementation of labour relations. Such violations are related to the protection of the rights defned by the Convention, namely: discrimination on many grounds, violation of the right to freedom of speech, the right to privacy, a fair trial, and other rights. Most of them relate to defning the boundaries of privacy in the performance of labour duties; how the employer takes into account the employee’s initiative; compliance with the norms of the employment contract, and administrative policy of the enterprise. The main types of labour rights protected by the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms are highlighted. Theoretical developments, conclusions, and proposals can be used for further scientifc research on problematic issues in the feld of protection of certain types of labour rights in decisions of the European Court of Human Rights.
Description: Onyshko O.B. Protection of certain types of labour rights in decisions of the European Court of Human Rights / Оksana B. Onyshko // Соціально-правові студії. - 2022. - Т. 5. - № 4. - С. 18-25.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5525
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social and Legal Studios_Vol. 5. No. 4_18-25.pdf477,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.