Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5796
Title: Феномен «cost disease» сектору креативних індустрій України
Other Titles: Cost disease phenomenon of the cultural and creative industries in Ukraine
Authors: Кіржецька, М.С.
Kirzhetska, M.S.
Кіржецький, Ю.І.
Kirzhetskyi, Yu.I.
Гапонюк, Г.В.
Haponiuk, H.V.
ORCID ID: 0000-0002-5695-7843
ORCID ID: 0000-0002-8323-3605
Keywords: сектор креативних індустрій
симптоми «cost disease»
культурний сегмент
творчий сегмент
cost disease creative industries sector
symptoms of cost disease
cultural segment
creative segment
Issue Date: 2021
Publisher: Економіка. Управління. Інновації
Series/Report no.: Економічні науки;2
Abstract: У статті було проведено дослідження аналізу динаміки показників, які характеризують поточний стан розвитку сектору креативних індустрій України для формування висновків стосовно наявності чи відсутності у них ознак «cost disease». Аналіз проводився на високому рівні агрегації: виокремлюючи лише два сегменти сектору: культурний і творчий. Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах кризи в економіці доцільно діагностувати сектори, які потребують підтримки через залучення додаткового фінансуванні з бюджету або з недержавних фондів, оскільки втрати, які виникають носять довготривалий і важко компенсований характер. Метою дослідження є емпірична перевірка теоретичної закономірності Baumol W.I., Bowen W.G. стосовно прояву ознак «cost disease» у секторі креативних індустрій економіки України на основі відкритих статистичних даних. Методологія дослідження полягала у виявленні симптомів «cost disease» шляхом зіставленні індикаторів визначених сегментів сектору креативних індустрій з індикаторами макроекономічної динаміки. Саме з цією метою у роботі були використані часові ряди макроекономічних характеристик української економіки. Дослідження показали відсутність ознак «cost disease» у творчому сегменті сектору креативних індустрій, та наявності двох із трьох ознак у культурному сегменті. Зокрема у культурному сегменті виявлено сформовану впродовж останніх п’яти років «відстаючу продуктивність». Також підтверджено другу ознаку: «наздоганяючу» заробітну плату, яка полягає у тому, що заробітна плата у культурному сегменті, зростає більш швидкими темпами аніж продуктивність праці у діагностованому сегменті. Зіставивши динаміку індексу цін у національній економіці та у культурному сегменті сектору креативних індустрій бачимо, що ціни у національній економіці зростали швидше аніж ціни на послуги, які надавались у культурному сегменті сектору креативних індустрій. Тобто, третя ознака, що свідчить про наявність «cost disease» у культурному сегменті – відсутня. Проте, то питомий дефіцит доходу у культурному сегменті сектору креативних індустрій (який має позитивне значення за рахунок однієї із трьох ознак «cost disease») перекривається дією двох інших факторів – «відставанням продуктивності» та «наздоганяючим» зростанням» заробітної плати. The study of the analysis of the dynamics of indicators that characterize the current state of development of the creative industries sector of Ukraine was conducted to conclude the presence or absence of signs of "cost disease". The analysis was conducted at a high level of aggregation: distinguishing only two segments of the creative industries sector: cultural and creative. The study's relevance is that in a crisis in the economy, it is advisable to diagnose sectors that need support by attracting additional funding from the budget or private funds, as the losses that occur are long-term and difficult to compensate. The study aims to empirically verify the theoretical regularity of Baumol W.I., Bowen W.G. on the manifestation of signs of "cost disease" in the sector of creative industries of the economy of Ukraine based on available statistics. The study's methodology was to identify the symptoms of "cost disease" by comparing indicators of specific segments of the creative industries sector with indicators of macroeconomic dynamics. For this purpose, the time series of macroeconomic characteristics of the Ukrainian economy was used in work. Studies have shown the absence of signs of cost disease in the creative segment of the creative industries sector and the presence of two of the three signs in the cultural segment. In particular, the "lagging productivity" formed during the last five years has been revealed in the cultural segment. The second sign was also confirmed: "catching up" with wages, which is that wages in the cultural segment are growing faster than labour productivity in the diagnosed segment. Comparing the dynamics of the price index in the national economy and the cultural segment of the creative industries sector, we see that prices in the national economy grew faster than prices for services provided in the cultural segment of the creative industries sector. The third sign that indicates the presence of "cost disease" in the cultural segment - is missing. However, the specific income deficit in the cultural segment of the creative industries sector (which has a positive value due to one of the three signs of "cost disease") is offset by two other factors - "productivity lag" and "catching up" wage growth.
Description: Кіржецька М. Феномен «cost disease» сектору креативних індустрій України / Кіржецька Марія, Кіржецький Юрій, Гапонюк Григорій // Економіка. Управління. Інновації. – Серія: Економічні науки. – 2021. – № 2 (29). – С. 1-12.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5796
ISSN: 2410-3748
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кіржецький eui_2021_2_5.pdf767,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.