Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5995
Title: Вплив суспільних цінностей на соціально-економічний розвиток України в умовах війни
Other Titles: The influence of social values on the socio-economic development of Ukraine in the conditions of war
Authors: Копитко, М.І.
Kopytko, M.I.
ORCID ID: 0000-0001-6598-3798
Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-6588-1254
Ганущин, С.Н.
Hanushchyn, S.N.
ORCID ID: 0000-0002-6328-9978
Keywords: суспільні цінності
громадянське суспільство
суспільні відносини
соціальна свобода
політична відповідальність
державне управління
social values
civil society
social relations
social freedom
political responsibility
public administration
Issue Date: 2022
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Економічна;2
Abstract: У статті визначено значний вплив війни та збройних конфліктів на цінності, якими керується як суспільство загалом, так і державне управління зокрема. Виявлено наявність в Україні в умовах російсько-української війни вагомих дестабілізуючих чинників розвитку держави та суспільства, які провокують значні деструктивні зміни та зумовлюють часткове нівелювання суспільних цінносте, а також порушення права і свободи людини й громадянина. Встановлено, що інтенсивний та руйнівний характер війни може призвести до зміни суспільних цінностей, оскільки населення та державні інституції стикаються з новими викликами й небезпеками, які формують подальші пріоритети соціальноекономічного розвитку країни. В процесі здійсненого наукового дослідження розглянуто роль цінностей у суспільстві та в державному управлінні під час війни, а також з’ясовано їх вагомість для соціальноекономічного розвитку країни в умовах невизначеності та нестабільності. Виявлено значну залежність та тісну взаємодію органів державної влади та громадськості в процесі їх функціонування та здійснення діяльності. Встановлено, що найбільш вагомими індикаторами виявлення впливу суспільних цінностей на соціально-економічний розвиток України є індекс демократії та індекс сприйняття корупції, які в умовах війни позиціонують зростаючі значення, що засвідчують як зміцнення демократичних засад розвитку держави, так і зниження рівня корупції в країні. З’ясовано, що зниження рівня демократії та посилення корупційних ризиків, а, відтак, і зростання рівня корупції, спостерігається в періоди загострення суспільно-політичних та соціально-економічних криз в державі. Доведено необхідність посилення взаємодії органів державної влади та громадськості на усіх рівнях з урахуванням засад прозорості, підзвітності та відкритості для громадськості. The article identifes a signifcant impact of war and armed conflicts on the values that govern both society in general and state administration in particular. The presence of signifcant destabilizing factors in the development of the state and society in Ukraine under the conditions of the Russian-Ukrainian war, which provoke signifcant destructive changes and lead to the partial leveling of social values, as well as violations of human and citizen rights and freedoms, has been revealed. It has been established that the intense and destructive nature of the war can lead to a change in social values, as the population and state institutions face new challenges and dangers that shape the future priorities of the country's socio-economic development. In the course of the conducted scientifc research, the role of values in society and in state administration during the war was considered, as well as their importance for the socio-economic development of the country in conditions of uncertainty and instability was clarifed. Signifcant dependence and close interaction of state authorities and the public in the process of their functioning and implementation of activities was revealed. It was established that the most signifcant indicators of the influence of public values on the socio-economic development of Ukraine are the index of democracy and the index of perception of corruption, which, in the conditions of war, have increasing values, which testify both to the strengthening of the democratic foundations of the state's development and to the reduction of the level of corruption in the country. It was found that the decrease in the level of democracy and the strengthening of corruption risks, and, therefore, the increase in the level of corruption, is observed in periods of exacerbation of socio-political and socio-economic crises in the state. The need to strengthen the interaction between state authorities and the public at all levels, taking into account the principles of transparency, accountability and openness to the public, has been proven.
Description: Копитко М.І. Вплив суспільних цінностей на соціально-економічний розвиток України в умовах війни / Копитко Марта Іванівна, Вінічук Марія Володимирівна, Ганущин Соломія Несторівна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія економічна. - 2022. - Вип. 2. - С. 38-43.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5995
ISSN: 2311-844X
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf411,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.