Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6351
Title: Особливості розгляду судових спорів щодо визначення меж земельних ділянок в умовах необхідності дотримання державних будівельних норм
Other Titles: Peculiarities of consideration of legal disputes regarding the defnition of the boundaries of land plots in the conditions of the need to comply with state building regulations
Authors: Забзалюк, Д.Є.
Zabzaliuk, D.Ye.
Keywords: судовий захист
цивільний процес
право власності
приватизація
підстави та предмет спору
legal protection
civil process
ownership
privatization
grounds and subject of the claim
Issue Date: 2023
Publisher: Південноукраїнський правничий часопис
Series/Report no.: ;2
Abstract: Стаття зосереджується на аналізі проблем правозастосування, що виникли після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості». Автори акцентують увагу на питаннях, які залишилися невирішеними та потребують урегулювання, зокрема стосовно правового статусу об’єктів нерухомості, що знаходяться на землях державної чи комунальної власності. Окреслюються проблеми формування та визначення меж земельних ділянок з дотриманням державних будівельних норм. Також висвітлюється неоднозначність правових позицій вищих судових інстанцій та відсутність чітких рекомендацій з подолання зазначених проблем. Вказується на неузгодженість судової практики щодо процедур передачі у приватну власність державних та комунальних земель, на яких розміщена нерухомість, що унеможливлює судовий захист прав на несформовані ділянки. В одних судових рішеннях звертається увага на чіткість правових процедур, в інших використовується принцип «єдиної юридичної долі» при вирішенні таких спорів. Автори звертають увагу на два основні питання: (1) правовий статус об’єктів нерухомості, які належать громадянам, але знаходяться на державних або комунальних землях, і (2) встановлення меж земельних ділянок із забезпеченням відповідності таких меж вимогам державних будівельних норм. Автори пропонують альтернативний метод судового захисту прав на такі земельні ділянки, а саме вимогу про визначення площі землі, яка повинна бути передана у приватну власність власникам житлових будинків та споруд, з урахуванням вимог державних будівельних норм. Такий підхід може допомогти вирішити зазначені проблеми та надати ясність у питаннях виконання норм законодавства щодо приватизації земельних ділянок із збудованими на них об’єктами нерухомості. Загалом, у статті розкрито актуальні питання, пов’язані з судовим встановленням правового статусу неприватизованої землі та визначенням меж земельних ділянок із розміщеними на них об’єктами нерухомості в Україні, а також пропонується альтернативний підхід для забезпечення захисту прав та інтересів власників таких об’єктів. The article focuses on the analysis of law enforcement problems that arose after the adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Unifed Legal Status of a Land Plot and Real Estate Located on It.» The author focus on issues that remain unresolved and need to be resolved, in particular, regarding the legal status of real estate objects located on state or communal land. The problems of forming and determining the boundaries of land plots in compliance with state building regulations are outlined. The ambiguity of the legal positions of the higher courts and the lack of clear recommendations to overcome the mentioned problems are also highlighted. It is pointed out the inconsistency of judicial practice regarding the procedures for the transfer into private ownership of state and communal lands on which real estate is located, which makes it impossible to legally protect the rights to unformed plots. In some court decisions, attention is drawn to the clarity of legal procedures, in others, the principle of «unifed legal fate» is used in the resolution of such disputes. The author draw attention to two main issues: (1) the legal status of real estate objects that belong to citizens but are located on state or communal lands, and (2)establishing the boundaries of land plots to ensure compliance of such boundaries with the requirements of state building regulations. The author propose an alternative method of judicial protection of rights to such land plots, namely the requirement to determine the area of land, which should be transferred to private ownership of the owners of residential buildings and structures, taking into account the requirements of state building regulations. Such an approach can help solve the mentioned problems and provide clarity in the implementation of legislation regarding the privatization of land plots with real estate built on them. In general, the article reveals current issues related to the judicial establishment of the legal status of non-privatized land and the defnition of the boundaries of land plots with real estate objects placed on them in Ukraine, and also offers an alternative approach to ensure the protection of the rights and interests of the owners of such objects.
Description: Забзалюк Д. Є. Особливості розгляду судових спорів щодо визначення меж земельних ділянок в умовах необхідності дотримання державних будівельних норм / Забзалюк Д. Є. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2023. - № 2. - С. 70-75.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6351
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Забзалюк2.pdf191,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.