Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6887
Title: Емпіричне дослідження особливостей прояву складників екзистенції у здобувачів вищої освіти в умовах воєнного конфлікту в Україні
Other Titles: Рeculiarities of existential manifestations in students in war conflict in Ukraine: an empirical study
Authors: Калька, Н.М.
Kalka, N.M.
ORCID ID: 0000-0002-6989-4909
Keywords: екзистенція
стрес
кризовий період
рівень стресостійкості
самодистанціювання
самотрансценденція
свобода
відповідальність
здобувачі вищої освіти
existence
stress
crisis period
level of stress resistance
self-distancing
self-transcendence
freedom
responsibility
students
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Психологічна;2
Abstract: У статті наведено результати емпіричного дослідження складників екзистенції здобувачів вищої освіти залежно від рівня прояву стресу внаслідок впливу життєвих подій різної модальності. У різних груп досліджуваних із середнім (група 2), пороговим (група 3) та високим рівнями стресу (група 4) визначено особливості прояву самодистанціювання, самотранценденції, свободи та відповідальності. З’ясовано, що найвищий рівень прояву середніх показників зафіксовано за шкалою «Самотрансценденції» і відмінності між групами не спостерігається, найнижчий рівень прояву шкали «Самодистанціювання» (проте у групи 2 середній бал серед двох інших найвищий). Середні показники за шкалою «Свобода» (F) у групах 2, 3, 4 вище середнього, проте найбільш виражений у групі 2 і найменш виражений у групі 3. За шкалою «Відповідальність» (V) найвищий рівень її прояву відстежується у групі 2, а у групах 3, 4 показник знижується. Результати кореляційного аналізу у виокремлених підгрупах 2, 3, 4, об’єднаних в одну групу, вказує на наявність таких кореляційних зв’язків: шкала «Самодистанціювання» (SD) має прямі зв’язки зі шкалами «Толерантність», «Прихильність світу», «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю», «Удача», «Самостійність», «Стимуляція», «Гедонізм», «Досягнення», а непрямі зв’язки зі шкалами «Негативне минуле» та «Фаталістичне теперішнє»; шкала «Самотрансценденція» (SТ) має прямі зв’язки зі шкалами «Цінність Я», «Удача», «Універсалізм», «Прихильність світу; шкала «Свобода» (F) має прямі зв’язки зі шкалами «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю», «Удача», «Самостійність», «Стимуляція», «Гедонізм», «Прихильність світу», «Контрольованість світу», а обернені зв’язки зі шкалами «Негативне минуле» та «Фаталістичне теперішнє», шкала «Відповідальність (V)» має прямі зв’язки зі шкалами «Цінність Я», «Прихильність світу», а обернені зв’язки зі шкалами «Негативне минуле» та «Фаталістичне теперішнє». The article presents the results of an empirical study of the components of the existence of higher education students depending on the level of stress manifestation due to the influence of life events of various modalities. In different groups of subjects with medium (group 2), threshold (group 3) and high levels of stress (group 4), features of the manifestation of self-distancing, self-transcendence, freedom and responsibility were determined. It was found that the highest level of manifestation of average indicators was recorded on the scale “Selftranscendence” and no difference between groups was observed, the lowest level of manifestation of the scale “Self-distancing” (however, the average score of the other two is the highest in group 2). The average indicators on the scale “Freedom” (F) in groups 2, 3, 4 are above average, but the most pronounced in group 2 and the least pronounced in group 3. According to the scale “Responsibility” (V), the highest level of its manifestation is observed in group 2, and in groups 3 and 4, the indicator decreases. The results of the correlation analysis in the isolated subgroups 2, 3, 4 combined into one group indicate the presence of the following correlations: the scale “Self-distancing” (SD) has direct connections with the scales “Tolerance”, “Adoption of the world”, “Value I”, “Degree of self-control”, “Luck”, “Independence”, “Stimulation”, “Hedonism”, “Achievement”, and indirect connections with the scales “Negative past” and “Fatalistic present”; the scale “Self-transcendence” (ST) has direct connections with the scales “Self-worth”, “Luck”, “Universalism”, “Advancement of the world”; the scale “Freedom” (F) has direct connections with the scales “Self-worth”, “Degree of self-control”, “Luck”, “Independence”, “Stimulation”, “Hedonism”, “Commitment to the world”, “Control of the world”, and inverse relations with the scales “Negative past” and “Fatalistic present”, the scale “Responsibility” (V) has direct relations with the scales “I value”, “Commitment to the world”, and inverse relations with the scales “Negative past” and “Fatalistic present”.
Description: Калька Н.М. Емпіричне дослідження особливостей прояву складників екзистенції у здобувачів вищої освіти в умовах воєнного конфлікту в Україні / Калька Наталія Миколаївна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія: Психологічна. - 2023. - № 2. - С. 16-22.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6887
ISSN: 2311-8458
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf411,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.