Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7265
Title: Effectiveness of information support for managerial collaboration among hospitality industry enterprises
Other Titles: Ефективність інформаційного забезпечення управлінської співпраці підприємств індустрії гостинності
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Родченко, С.С.
Rodchenko, S.S.
ORCID ID: 0000-0002-8611-2796
Головач, Т.М.
Holovach, T.M.
ORCID ID: 0000-0002-6665-4416
Keywords: управлінський облік
індустрія гостинності
управлінська інформація
інформаційне забезпечення
ефективність системи управлінського обліку
прийняття управлінських рішень
система інформаційного забезпечення
управлінська взаємодія
господарське обслуговування
служба безпеки
management accounting
hospitality industry
management information
information support
effectiveness of the management accounting system
management decision-making
information support system
managerial collaboration
housekeeping
security service
Issue Date: 2023
Publisher: Economics, Finance and Management Review
Series/Report no.: ;4
Abstract: Проаналізовано інструменти управлінського обліку, які використовуються в управлінській діяльності та основні фактори, які необхідні для успішного ведення управлінського обліку. Метою, яку ми поставили при підготовці нашої статті, є розкриття основних аспектів організації ефективності системи управлінського обліку як джерела інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень, виявлення проблем, що виникають у процесі формування та функціонування цієї системи, та переваг, які вона надає підприємству готельного господарства. Окреслено основні вимоги до інформації в системі управлінського обліку та їх вплив на визначення поняття "управлінський облік". З'ясовано, що наведені в табл. 1 визначення об'єднує те, що основним завданням управлінського обліку є надання неупередженої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень відповідними управлінськими підрозділами підприємства. Схематично представлено зміст управлінського обліку та методи його здійснення. Розглянуто організацію інформаційного забезпечення готельного бізнесу на прикладі готелю "А" та досліджено інформаційне обладнання готелю "А", зокрема 14 персональних комп'ютерів, які об'єднані в одну мережу. Проаналізовано показники ефективності інформаційної служби готельного бізнесу та визначено, що найвища задоволеність споживачів інформаційним забезпеченням відповідає службі, що надає телекомунікаційні послуги, службі безпеки та інженерній службі, а індексування ступеня задоволеності споживачів інформаційною базою дозволить формалізувати організаційну роботу готелю на основі потреб та очікувань, а це дасть змогу обрати стратегічні альтернативи для підвищення якості роботи готельного підприємства. Проаналізовано ефективність інформаційного забезпечення управлінської взаємодії підприємств індустрії гостинності, розроблено заходи щодо інтенсифікації управлінської діяльності готелю "А" на основі використання інформаційних систем і технологій. Доведено, що вони є ефективними та можуть бути впроваджені в діяльність підприємств готельного бізнесу. The management accounting tools that are used in management activities and the main factors that are necessary for successful management accounting are analyzed. The goal we set in preparation of our article, is to reveal the main aspects of the organization of the effectiveness of the management accounting system as a source of information support for the process of management decision-making, the identification of problems that arise in the process of formation and functioning of this system, and the advantages it provides to the hotel business enterprise. The main requirements for information in the management accounting system and their influence on the definition of the concept of "management accounting" are outlined. It was found that the definitions presented in Table 1 have in common that the main task of management accounting is to provide unbiased information necessary for making management decisions by the relevant management units of the enterprise. The content of management accounting and methods of its implementation are presented schematically. The organization of information support of the hotel business is considered in the example of hotel "A" and the information equipment of hotel "A" is studied, in particular 14 personal computers that are combined into one network. The efficiency indicators of the information service of the hotel business are analyzed and it is determined that the highest consumer satisfaction with information support corresponds to the service providing telecommunication services, security service, and engineering service, and in turn, indexing the degree of consumer satisfaction with the information base will allow formalizing the organizational work of the hotel based on needs and expectations, and this will make it possible to select strategic alternatives to improve the quality of the hotel enterprise. The effectiveness of information support of managerial collaboration among hospitality industry enterprises has been analyzed, measures have been developed to intensify the management activities of Hotel “A” based on the use of information systems and technology. It was proved that they are effective and can be implemented in the activities of the hotel business.
Description: Zhyvko Z. Effectiveness of information support for managerial collaboration among hospitality industry enterprises / Zinaida Zhyvko, Svitlana Rodchenko, Tetiana Holovach // Economics, Finance and Management Review. - 2023. - Issue 4. - Pp. 108-123. - https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-4-108-123
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7265
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EFMR-2023-16-4-108-123.pdf312,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.